Is cephalexin okay to take while breastfeeding

Is cephalexin okay to take while breastfeeding